9 Temmuz 2012 Pazartesi

KUR'AN/KARE BULMACA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


SOLDAN SAĞA
1. Arapça’da “Tartıda belli etmeden hile yapmak” anlamına gelen kelimeden adını alan Kur’an’ın 36 ayetlik 83. suresi; ilk ayeti şöyledir: Eksik ölçüp noksan yapan hilekarlara yazıklar olsun!
2. (….) Savaşı:O savaşı tasvir eden bir ayet: O zaman içinizden iki bölük bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısı idi. Müminler, yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. (Âl-i İmrân Suresi   122. ayet ) – Bir çalgı aleti – Bir soru eki
3. Koruyucular: Kullarının fevkında kahir o, üzerinize harekâtınızı zabteden (…..) gönderir, hattâ birinize ölüm geldiği vakit onu gönderdiğimiz Melekler kabzederler ve onlar vazifelerinde kusûr etmezler (En’âm S.  61.A ) – Rivayete göre, hz. nuh'un tufandan kurtulan üç oğlundan biri
4. Gelir getiren mülk, akar
5.Adını, “dumansız ateş”ten yaratılmış, görünmeyen varlıklardan alan sure – “Kapıdan baktıran, kazma kürek yaktıran” bir ay
6. Duman kiri – Meyve: Toplanacak (…….)leri pek yakındır (Hâkka S. 23. A)
7. “Gök gürültüsü” manasına gelen, adını 13. ayetinde geçen bir kelimeden alan, Kur’anın 43 âyetlik suresi – Aktörün yaptığı – Helyum elementinin simgesi
8. Akıl – Anlamı “incir” demektir: Bürûc sûresinden sonra mekke'de inmiştir, sekiz âyettir, ilk dört ayeti : İncire, zeytine; Sina dağına ; şu emin beldeye yemin ederim ki; Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
9. “Fatiha” suresinin halk arasında yaygın kullanılan adı – Anlam
10. Mülkün temeli: Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman (……..) ile hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür. (Nisa s. A. 58)
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1.Hicret edenler: (İslam dinine girme hususunda) öne geçen ilk (………..) ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara, içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. (Tevbe Suresi   100. ayet)
2. (Tersi) Ceylan – Hz. Meryem’in oğlu olan peygamber: İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu (…) -hak söz olarak- budur (Meryem Suresi 34. ayet)
3. Hz. Nuh Döneminin en önemli olayı: Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de o bin yıldan elli yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken (…..) kendilerini yakalayıverdi (Ankebut suresi 14. Ayet) - Kuşluk vakti demektir: Sûre, adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır (93. sure, 11 ayet)
4.Nezir: Sonra kirlerini gidersinler; (….)larını yerine getirsinler ve o Eski Ev'i (Kabe'yi) tavaf etsinler – Otuz sekizinci sure , seksen sekiz âyettir: İsmini birinci âyette yer alan bir harften alır.
5. Galibiyet: Allah, bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın diye yaptı. (….), yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır (Âl-i İmrân suresi,  126. ayet) – Su, âb
6. Büyük panayır ve büyük ticari sergi – Bir renk
7. Kabaca köpek – Amaç; arzu, istek – Kuzu sesi
8. Yıldız – Lezzet: Orada yüksek yüksek dağlar meydana getirmedik mi? Ve size (..)lı su(lar) içirmedik mi?(  Mürselât suresi  27. ayet)
9. Dolaylı anlatım – Tutu:Her can, kazandığıyle (Allah katında) (….) alınmıştır (Müddessir  s. 38. a )  
10. İyilik, lütuf, ihsan: ALLAH da onlara hem dünya (…..)ini hem de ahiret (……)inin en güzelini verdi. ALLAH güzel davrananları sever. (Âl-i İmrân s. 148. a) - Sûrenin bazı âyetlerinde arapların, kurban edilen hayvanlarla ilgili birtakım gelenekleri kınandığı için sûreye bu ad verilmiştir: koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir kelimedir. (6. sure, 165 ayet)
    

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder